Twój koszyk jest pusty


Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Formularz reklamacji

Załącznik nr 1 do Regulaminu – FORMULARZ REKLAMACJI PRODUKTU

.............................................

Miejscowość, data

REKLAMACJA

Pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy składającego reklamację

.....................................................................

Numer faktury lub numer zamówienia nadany w sklepie internetowym
......................................................................

Nazwa produktu

......................................................................

Ilość reklamowanych sztuk
......................................................................

Data stwierdzenia wady

......................................................................

Przyczyna reklamacji z uwzględnieniem zastosowanych warunków pracy produktu

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Imię, nazwisko osoby do kontaktu, nr telefonu

......................................................................

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

  • obniżenia ceny towaru o kwotę ………........ (słownie: ...................………......) PLN.
    Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………….................................* (art. 560
    § 1)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

.............................................

podpis składającego reklamacje

* niepotrzebne skreślić