Twój koszyk jest pusty


Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Polityka prywatności i wykorzystywania plików "cookies"


A. Wprowadzenie
Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Państwa danymi osobowymi.

Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

Administratorem Państwa danych osobowych, decydującym o tym w jaki sposób wykorzystywane będą Państwa dane osobowe, jest firma Optima Tools Stefanik Sp. j.  z siedzibą w Świdnicy, Fabryczna 13 (zwana dalej jako „Optima Tools” lub „Sklep”) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000886059.

B. Zbieranie danych osobowych
Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez nas:
- informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny
- informacje o Państwa wizytach i korzystaniu z witryny sklepu internetowego, w tym źródło odesłań, długość wizyty,   wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie
- informacje, takie jak adres e-mail, które Państwo podajecie podczas rejestracji w naszej witrynie sklepu internetowego
- informacje wprowadzane podczas korzystania z usług naszego sklepu internetowego
- informacje, które są generowane podczas korzystania naszego sklepu internetowego, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niego Państwo korzystają
- informacje dotyczące wszystkiego, co Państwo kupują, usług, z których korzystają lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail
- informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, w tym treści komunikacyjne i metadane wszelkie inne dane osobowe, które nam Państwo prześlecie

Zanim ujawnią nam Państwo dane osobowe innej osoby, musicie uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

C. Korzystanie z Państwa danych osobowych
Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszego sklepu internetowego będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce.
Podanie następujących danych osobowych jest przez nas wymagane i niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, w której są Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), a tym samym do świadczenia usługi:

Założenie konta („Rejestracja”) w Sklepie:
- imię i nazwisko
- nazwa firmy
- adres e-mail
- hasło do konta w Sklepie
- adres do wysyłki zamówienia (ulica, nr budynku i mieszkania, kod pocztowy, miasto i województwo)
- kontaktowy numer telefonu
- inne dane niezbędne do wystawienia faktury VAT i względów podatkowych
- numer NIP
- nazwę i numer konta bankowego w przypadku wykonywania przelewu na konto Optima Tools
- podanie innych danych osobowych które są dobrowolne

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do celu:
- administrowania naszym sklepem internetowym i biznesem
- personalizowania naszego sklepu internetowego
- umożliwienia korzystania z usług dostępnych w naszym sklepie internetowym
- obsługa zapytań i zgłoszeń przez formularz kontaktowy lub pocztę e-mail
- zakładanie i zarządzanie Państwa zarejestrowanym w sklepie kontem/kontami, oraz zapewnienie obsługi takiego konta/kont, transakcji
- wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego
- odbioru płatności od Państwa oraz wysyłania do Państwa faktur
- przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej, w tym rozstrzyganie ewentualnych reklamacji
- kontakt związany ze świadczeniem usług dotyczących wykonywanej umowy
- przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować, pocztą lub, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możecie Państwo nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcecie już otrzymywać komunikatów marketingowych)
- zapewnienia bezpieczeństwa naszemu sklepowi internetowemu i zapobieganie oszustwom

Nie będziemy Państwa danych osobowych przekazywać stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.


D. Ujawnianie danych osobowych
Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu, Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:
- kurierskie
- płatności elektronicznych
- księgowe
- prawne
- hostingowe
- marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego

E. Bezpieczeństwo danych osobowych
Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).

Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesyłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Państwa o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujecie się Państwo naszej stronie internetowej).


F. Pliki cookie - Ciasteczka
Nasza sklep  internetowy korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia;sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana.
Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Państwa temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:
- obsługa logowania - weryfikacja połączenia między Użytkownika a naszym serwerem. Sklep nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych Użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,
- prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem Użytkownikowi ponownie tych samych treści,
- obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
- przedstawianie sprofilowanych ofert,
- statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

Możecie Państwo nie zgodzić się na pliki cookie, aby uniemożliwić zapisywanie ich przez naszą witrynę. Jest to równoznaczne ze zgłoszeniem sprzeciwu wobec zapisywania plików cookie ze skutkiem na przyszłość. Ponadto zapisane wcześniej pliki cookie możecie Państwo w każdej chwili usunąć, korzystając z przeglądarki internetowej lub innego programu komputerowego. Taka możliwość jest dostępna we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Proszę mieć na uwadze, iż wyłączenie obsługi plików cookie w swojej przeglądarce internetowej, spowoduje brak dostępu do niektórych funkcje naszej witryny.

G. Państwa prawa
Mają Państwo prawo do:
- dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii przenoszenia danych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
- sprostowania (poprawiania, aktualizacji) danych
- usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie C. Za wyjątkiem wykazania przez Sklep, że istnieją przeciw temu prawnie uzasadnione przesłanki oraz, gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

H. Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom
- archiwizacyjnych

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez maksymalnie okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Pliki cookies wykorzystywane przez naszą stronę: