Twój koszyk jest pusty


Oferta przeznaczona wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Optima Tools

§ 1
Postanowienia wstępne


 1. Sklep internetowy Optima Tools Stefanik Sp. j., dostępny pod adresem internetowym https://www.optima-tools.com.pl, prowadzony jest przez firmę Optima Tools Stefanik Sp. j. z siedzibą w Świdnicy.

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców i określa zasady oraz tryb zawierania z przedsiębiorcą umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

 3.  Niniejszy Regulamin jest zawsze dostępny na stronie internetowej https://www.optima-tools.com.pl dla Użytkowników, w celu zapoznania się z nim, odtwarzania i zapisania jego treści.

§ 2

Definicje

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie konta.
 3. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. Klient – Przedsiebiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która poprzez stronę internetową dokonuje zakupu, w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą (zgodną z PKD).
 5. Konto - konto Klienta-Przedsiębiorcy w sklepie internetowym, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta-Przedsiębiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach.
 6. Regulamin - niniejszy dokument.
 7. Sprzedawca – Optima Tools Stefanik Sp. j. z siedzibą w Świdnicy, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Wrocław, Wrocław-Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886059, NIP 8842284108, REGON 891049980.
 8. Sklep internetowy serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.optima-tools.com.pl
 9. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem-Przedsiębiorcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie.
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta-Przedsiębiorcy składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.
 11. Koszyk – element oprogramowania sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta-Przedsiębiorcę produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt - dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma/usługa przeznaczona na sprzedaż.
 13. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana pomiędzy Klientem-Przedsiębiorcą a Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy.

  § 3

  Kontakt ze sklepem internetowym


 1. Adres Sprzedawcy: ul. Fabryczna 13, 58-100 Świdnica Śląska, woj. dolnośląskie
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@optima-tools.com.pl
 3.  Numer telefonu Sprzedawcy: +48 74 851 24 04 / 885 775 208
 4.  Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: BNP Paribas 64 1600 1462 1836 7148 5000 0001
 5.  Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8:00 – 15:00


§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i korzystanie z aktualnej wersji przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari, Opera, Internet Exploter albo Edge
 •  aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

 • włączona obsługa plików cookies

 •  zainstalowany program FlashPlayer

§ 5
Informacje ogólne
 1.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta-Przedsiębiorcy.
 2. W przypadku ponoszenia przez Sprzedawcę odpowiedzialności w związku z realizacją umowy sprzedaży danego produktu, suma należnych odszkodowań, niezależnie od tego na jakiej podstawie prawnej dochodzonych, nie może przekroczyć wartości tego produktu oraz kosztów jego dostawy zapłaconych przez Klienta-Przedsiębiorcę zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadkach, gdy odpowiedzialność odszkodowawcza jest obligatoryjna z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta-Przedsiębiorcę na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta. Do składania zamówień  za pośrednictwem sklepu internetowego uprawnione są tylko podmioty, spełniające wymogi określone w § 2 ust. 4.
 4. Ceny za produkt w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatu VAT)
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta-Przedsiębiorcę składa się cena za produkt, podatek od towarów i usług oraz koszt dostawy, o którego wysokości Klient-Przedsiębiorca jest informowany na stronie sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6
Zakładanie konta w sklepie internetowym
 1.  Aby założyć Konto w sklepie internetowym, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w sklepie internetowy jest bezpłatne.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient-Przedsiębiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:

 1.  zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny)
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji należy: wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu/ów, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny)
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 
§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:
  a. przesyłka kurierska DH
  b. odbiór osobisty w siedzibie sprzedającego, po wcześniejszym umówieniu się

 2.  Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. płatność przelewem na konto sprzedawcy:  BNP Paribas 64 1600 1462 1836 7148 5000 0001
 2. płatność poprzez serwis Przelewy24.pl

       3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie sklep internetowego.

§ 9
Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem-Przedsiębiorcą a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta-Przedsiębiorcę Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi-Przedsiębiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
 3. Z chwilą otrzymania przez Klienta-Przedsiebiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem-Przedsiębiorcą a Sprzedawcą.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta-Przedsiębiorcę: płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient-Przedsiębiorca obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. Jeżeli Klient-Przedsiębiorca wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem pkt.4 § 9), w sposób wybrany przez Klienta-Przedsiebiorcę podczas składania Zamówienia.

 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta-Przedsiebiorcy liczy się w następujący sposób:

  a. w przypadku wyboru przez Klienta-Przedsiebiorcę sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  b. w przypadku wyboru przez Klienta-Przedsiebiorcę odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru w terminie wskazanym w opisie Produktu.

 7. O gotowości Produktu do odbioru Klient-Przedsiębiorca zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta-Przedsiębiorcy.
 8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 9. Dostawa Produktu do Klienta-Przedsiebiorcy jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi-Przedsiębiorcy na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty i metody dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta-Przedsiębiorcę woli związania się Umową Sprzedaży.

 10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.


 § 10
Gwarancja
 1. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca gwarantuje kupującemu, że produkt powinien być wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.
 3. Zobowiązania sprzedawcy wynikające z gwarancji są ograniczone do bezpłatnej wymiany lub naprawy albo zwrotu ceny zapłaconej za produkt.  
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zły dobór produktu przez Klienta-Przedsiębiorcę do planowanych przez niego zastosowań. W celu upewnienia się, co do prawidłowego zastosowania produktu, Klient-Przedsiębiorca może uzyskać informacje na temat jego zastosowań oraz sposobu wykorzystania w katalogu produktu lub poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą.
 5. Reklamowany produkt powinien być dostarczony do siedziby Sprzedawcy wraz z informacjami o zastosowanych warunkach pracy. Sprzedawca oceni, czy produkt podlega gwarancji. W przypadku niewłaściwego stosowania, przechowywania lub użytkowania produktu, Sprzedawca nie uzna prawa z tytułu gwarancji.
 6. Obowiązki Sprzedawcy wynikające z uznanej reklamacji zostaną wykonane w terminie 30 dni.
 7. W związku z udzieleniem gwarancji jakości na produkty, wyłączone jest stosowanie przepisów o rękojmi za wady fizyczne.
 8. Sprzedawca nie uzna innych gwarancji oprócz powyższej.

 
§ 11
Reklamacje
 1.  Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wady produktów, w tym reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepy internetowego, mogą być zgłaszane do Sprzedawcy pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane w § 3. 
 2. Reklamacja powinna zawierać dane podmiotu składającego reklamację (pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji, treść żądania oraz informacje dotyczące sposobu przekazania odpowiedzi. Wzór Reklamacji stanowi Załącznik nr 1 do tego Regulaminu.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób wskazany w reklamacji, a w przypadku braku takiej informacji, w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mail podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni, od dnia otrzymania reklamacji.
 4. W skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, Sprzedawca w informacji przekazywanej Klientowi-Przedsiębiorcy, który wystąpił z reklamacją:
  - wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  - wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  - określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
 5. Administratorem danych osobowych pozyskanych w toku procedury reklamacyjnej jest Sprzedawca i dane te będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na reklamację. Podanie danych określonych w ust. 2 jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na reklamację. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę są zawarte w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.optima-tools.com.pl/polityka-prywatnosci-i-wykorzystywania-plikow-cookies
 6. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów-Przedsiębiorców zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów-Przedsiębiorców zbierane są przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Klient-Przedsiębiorca wyrazi na to zgodę - także w celach marketingowych.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów-Przedsiębiorców sklepu internetowego mogą być:
  a.   w przypadku Klienta-Przedsiębiorcy, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane Klienta-Przedsiebiorcy wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.
  b.   w przypadku Klienta-Przedsiębiorcy, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta-Przedsiębiorcy, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.
 4. Klient-Przedsiębiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę są zawarte w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.optima-tools.com.pl/polityka-prywatnosci-i-wykorzystywania-plikow-cookies

§ 13
Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie danych osobowych.